Aktualności

26.04.2013
Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy
Więcej…
 
26.04.2013
Uprawnienia elektroenergetyczne
Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 
 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co
 
zadzwon
Obsługa suwnic
Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, nadającego uprawnienia operatora w kategorii:
 • Obsługa suwnic IS - z kabiny
 • Obsługa suwnic IIS - z poziomu roboczego, sterowanych bezprzewodowo (system sterowania radiowego) lub zdalnie sterowanych za pomocą pilota
Kurs obejmuje 42 godz. wykładów + 15 godz. zajęć praktycznych.